Facebook
Napisz do nas
Česky
Deutsch
English
Polski
Sportovní areál Harrachov a.s.
INFO
Ca) Nie wiesz, jak zagospodarować swój czas wolny? Chciałbyś jakoś uatrakcyjnić swój pobyt? Dlaczegóż by nie Nasz górski środek oferuje oprócz sportu także relaks, rozrywkę i wiele wrażeń w ciekawych miejscach. Z pewnością nie ma tu miejsca na nudę, nawet gdy pogoda nie sprzyja…

FOTOGALERIE
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov
Sportovn arel Harrachov

Zimowe atrakcje i ciekawostki w Harrachovie i okolicach

Tor saneczkowy Harrachov

bobová dráha Harrachov
Harrachov Nový svět
50°46'43.97"N, 15°24'57.57"E

Tor saneczkowy w Harrachovie wraz z urządzeniem transportowym ma około 1000 m długoœci, różnicê wysokoœci 38 m i przeciêtne nachylenie 6%. MMa 17 zakrêtów i dwa atrakcyjne nadziemne skrzyżowania. W celu umożliwienia jazd wieczornych wyciąg oraz tor jest oœwietlony.

Nierdzewne koryto toru i wyciągu jest jako pierwsze w Republice Czeskiej na całej długoœci ogrzewane. Aby zapewniæ doskonałe ogrzewanie, zużyto 5 km drutu grzejnego, który został w kilku pasmach poprowadzony na całej długoœci od dołu toru i jezdnego elementu wyciągu. Tego typu rozwiązanie wyra¼nie poprawiło jakoœæ użytkowania po opadach deszczu lub zimą podczas opadów œniegu, zapewniając bardzo szybkie osuszenie i rozmrożenie toru.

Kąpielisko

koupalištì Harrachov
Harrachov - Zákoutí
50°46'26.68"N, 15°26'4.38"E

Kąpielisko znajduje siê w piêknym otoczeniu górskiej przyrody, w spokojnej dzielnicy Harrachova. Zapewnia zarówno aktywny, jak i relaksacyjny wypoczynek. Naturalne kąpielisko – korty tenisowe – minigolf – œciana wspinaczkowa – gastronomia – plac zabaw – tenis.

Huta szkła, minibrowar, kąpiele piwne

Sklárna Harrachov
Harrachov - Nový svìt
50°46'54.30"N, 15°25'8.21"E

Huta szkła Novosad a syn to najstarsza prywatna huta szkła w Republice Czeskiej. Została założona przed rokiem 1712 w jilemnickiej posiadłoœci hrabiów Harrachów. Zachował siê tu tradycyjny sposób produkcji. Unikatowa stuletnia zabytkowa szlifiernia szkła, która napêdzana jest za pomocą transmisji i turbiną wodną. Wszystko jest prawie w pierwotnej oryginalnej formie i w pełni funkcjonalne.

Asortyment produkcji obejmuje luksusowe szkło do napojów, szkło użytkowe oraz kryształowe żyrandole. W 2002 roku na terenie huty szkła dobudowano minibrowar z restauracją, z której można oglądaæ halê huty z piecami. W ten sposób goœcie mogą zobaczyæ hutników szkła przy pracy.

Kąpiele piwne są w pełni wyjątkowe. To terapia w spokojnym i malowniczym otoczeniu, którą można siê rozkoszowaæ w odosobnieniu w prostej wannie lub w parze w wannie dla dwóch osób. Kąpiel można wzbogaciæ masażem relaksacyjnym. Kąpiel piwna trwa 30 minut, po niej zaœ nastêpuje faza relaksacji, która również trwa 30 minut (cały zabieg kąpieli piwnej trwa 60 minut). W czasie każdej z tych dwóch czêœci można wypiæ jedno małe piwo z miejscowego browaru, skąd także pochodzą wszystkie używane produkty piwne.

Zwiedzanie huty szkła organizowane jest od poniedziałku do niedzieli, zawsze w godzinach od 8:00 do 15:00. Czas zwiedzania huty i muzeum wynosi około 60 minut.

Wodospad Mumlawy

Mumlavské vodopády
Harrachov
50°46'14.43"N, 15°27'12.15"E

To najbogatszy wodospad pod wzglêdem iloœci wody. Woda spada z hukiem na całej szerokoœci koryta na głêbokoœæ ok. 10 metrów. Wodospad zajmuje całe koryto i tworzy w granitowej skale ogromne kotły. Są to wgłêbienia w granitowym podłożu wydrążone przez ruch wody i kamieni. W pobliżu wodospadu znajduje siê Mumlavská bouda – dawna leœniczówka, dziœ restauracja wycieczkowa.

Muzeum Narciarstwa Harrachov

Ski museum Harrachov
Harrachov
49°20'24.81"N, 14°42'51.63"E

Ekspozycja: Historia Harrachova, narty, nagrody sportowe zdobyte przez lokalnych mieszkañców, działalnoœæ (huta szkła, kopalnie, lasy – KRNAP /czeski Karkonoski Park Narodowy /).

Ciekawostki: Rze¼ba Ducha Gór – Karkonosza, puchar (szklany, szlifowany) dla zwyciêzcy Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich (wysokoœæ 120 cm).

Ekspozycja Šindelka

Expozice ©indelka
Harrachov - Autobusové nádraží
50°46'11.45"N, 15°26'15.01"E

Ekspozycja leœnictwa znajduje siê na parterze budynku i poœwiêcona jest leœnictwu od wycinki drzew poprzez transport pni do dróg i ich odwożenie w celu dalszej obróbki, aż po odnowê lasu i troskê o las.

Ekspozycja myœlistwa zlokalizowana na piêtrze budynku poœwiêcona jest myœlistwu od czasów dawnych do współczesnych: przypomina np. tradycje łowieckie, zwierzêta łowne, broñ łowiecką i psy, łowiectwo w sztuce i normalnym życiu.

W piêciu miejscach ekspozycji są nieprzerwanie wyœwietlane programy wideo bez komentarza, dotyczące poszczególnych tematów, a na piêtrze jest dodatkowo kącik filmowy, w którym pokazywane są wspaniałe zdjêcia przyrody z podkładem muzycznym.

Kolej zêbata

Zubaèka Harrachov
Harrachov - Mýtiny
50°46'17.88"N, 15°23'35.01"E

Do atrakcji Harrachova słusznie zalicza siê także kolej zêbatą miêdzy Tanvaldem i Harrachovem, która została uznana za narodowy zabytek techniki. Kolej ta stanowiła dawniej ważne połączenie miêdzy Republiką Czeską a Polską, a w czasie II wojny œwiatowej również z Berlinem. Ze wzglêdu na ogólny upadek transportu kolejowego linia ta obecnie wykorzystywana jest przede wszystkim do celów turystycznych. Kursują tu pociągi osobowe do Harrachova, a dziœ już także do sąsiedniej Polski.

Kontakt


Sportovní areál Harrachov a.s.
Harrachov 225, 512 46 Harrachov
PO BOX: 42
e-mail:areal@skiareal.com
tel: 00420 481 529 353

Slevy

Harrachov card
Copyright: MS 2011 - 2016 (c)